top of page

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

1. Všeobecné informácie o spracovaní osobních údajov (ďalej len "OÚ").

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť HydroFlora, s.r.o., zap. v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105708/B, so sídlom Kopčianska 10, Bratislava, IČO: 48192929, IČ DPH: SK2120112137 , e-mail: info@ez-hair.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ochrana osobných údajov je prevádzkovateľom zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZnOOÚ“).

 

2. Udelenie súhlasu so spracovaním OÚ

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.ez-hair.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Ak ste nám poskytli svoje OÚ, budú použité na nasledovné účely:

E-shop
Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, spôsob platby, tel. č., e-mail. E-mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na Váš e-mail bude zaslané potvrdenie objednávky a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci) alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t.j. ide o zmluvnú požiadavku.

Evidencia reklamácií
Aby sme mohli vybaviť vašu reklamáciu a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., e-mail, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.

Účtovníctvo
Za účelom vedenia účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., e-mail, podpis.

Súťaž
Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, e-mail, podpis.

Marketing
Ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi odkliknutím políčka, môžeme vám zasielať informácie o produktoch a službách. Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, a tel. č. Pod marketingom sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási linkom, e-mailom alebo vo svojom konte. Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

Vernostný program
Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, údaje o objednávkach, údaje o platbách, údaje o správaní, e-mail, tel. č.

Kamerový systém
Nákup je možné zrealizovať aj v showroome prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže spracovávať OÚ získané pomocou kamerového záznamu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebných na účely ochrany majetku, ochrany zdravia zamestnancov, prevádzkovateľa tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného prevádzkovateľa údajov.

Registrácia
Kupujúci má možnosť sa na stránke www.ez-hair.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako aj nastavenie zasielania newslettra. Prosíme, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke www.ez-hair.sk súhlasíte, že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie vášho nákupného správania sa, to znamená, aké produkty ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.ez-hair.sk bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak ste si to rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete nás požiadať o vymazanie registrácie písomne e-mailom na info@ez-hair.sk Nakupovať na www.ez-hair.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci, teda hosť.

 

4. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou agendou.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia reklamácie.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Vernostný program
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Spotrebiteľská súťaž
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 

5. Aký je náš oprávnený záujem?

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v našej budove na Dolná 47, 97401 Banská Bystrica, ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

 

6. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám dávate potvrdním vašej objednávky. 

 

7. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na e-mail info@ez-hair.com

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Salon IX. s.r.o., Kopcianska 10, 85101 Bratislava;

 

8. Osoby mladšie ako 16 rokov

Táto webová stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov. Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada (zakliknutím príslušného checkboxu) čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup osobám mladším ako 16 rokov.

 

9. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo ak nám to prikazuje zákon, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

Tretie strany:

Spoločnosti, ktoré doručujú objednaný tovar:

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 31 329 217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

 

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje získané z dôvodu vybavenia objednávky uchovávame po dobu potrebnú pre uplatnenie prípadných nárokov, napr. reklamácie, a to po maximálnu dobu 5 rokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingovej komunikácie uchovávame po neobmedzenú dobu, kým svoj súhlas neodvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvané v rámci vernostného programu sa uchovávajú po dobu vašej účasti vo vernostnom programe.

Osobné údaje súťažiacich sa uchovávajú po dobu prebiehania súťaže a osobné údaje výhercov po nevyhnutnú dobu pre uplatnenie prípadných nárokov, maximálne 5 rokov.

 

11. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín v súvislosti s používaním online aplikácii a systémov ako napr. Google Analytics, Google Adwords a iné. Takouto krajinou je najmä USA.

 

12. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť písomne e-mailom na info@ez-hair.,com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

13. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom používame bežné prostriedky na ich spracúvanie. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vaše osobné údaje spracúvame aj v týchto programoch:

 

14. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 

15. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

 • odvoláte svoj súhlas;

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne a to až dokým neoveríme ich správnosť;

 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu;

 • vytvárania profilu zákazníka;

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

16. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na e-mail info@ez-hair.com

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Salon IX. s.r.o. Kopcianska 10, 851 01 Bratislava;

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

17. Záverečné ustanovenia

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

bottom of page