info o nákupe

Obchodné podmienky


Naše telefónne čísla:
Po-So (9:00-19:00): 0944 229 296- informácie o objednávkach a dodacích lehotách, technické informácie
Sídlo firmy:

Salon IX., s.r.o., Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava
konateľka: Zuzana Muránska
Číslo bankového účtu: SK74 1100 0000 0029 4600 8870 Pre zahraničný prevod prosím použite tieto údaje: SWIFT: TATRSKBX
IČO: 48 192 929
DIČ: 212 011 2137 IČ DPH: SK2120112137
Cena: Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Elektronické nakupovanie: Použite naše prehľadné internetové stránky na elektronické nakupovanie. Vyberte požadované produkty kliknutím na tlačítko 'pridať do košíka' na stránke daného produktu a keď ste pripravený potvrdiť záväznú objednávku, kliknite na váš nákupný košík v pravom hornom rohu stránky.
Doprava: V prípade, že máme tovar na sklade, vašu zásielku odošleme ešte v ten istý alebo nasledujúci deň ako ste objednávku potvrdili.

Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra) a prípadne záručný list, pokiaľ funkciu záručného listu neplní samotný daňový doklad.
Spôsoby platby: - Bankový prevod alebo priamy vklad na náš bankový účet, - Dobierka - za tovar zaplatíte pri odbere tovaru na pošte - Platba kartou
Pozorne si prečítajte si nasledovné obchodné podmienky. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. ez-hair.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky. odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu ez-hair.sk. - ez-hair.sk potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Na vami uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky - ez-hair.sk zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke - Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky - ez-hair.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene - Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný aj daňový doklad (faktúra), dodací list a poprípade záručný list - Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke - Za tovar zodpovedá ez-hair.sk až po jeho prevzatí odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy ez-hair.sk odberateľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch ez-hair.sk alebo na inom dodacom mieste. - ez-hair.sk má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí. - ez-hair.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou. - Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou. - ez-hair.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. - Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. - Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. - ez-hair.sk si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny EUR voči CZK, USD alebo GBP, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb. - Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do 2 hodín od odoslania objednávky. - - Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ telefonicky na čislo uvedené v e-shope.
Dodacia lehota: Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach ez-hair.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia ez-hair.sk. Časť tovaru je k dispozícii na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je odberateľ o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky.
Záručné a reklamačné podmienky


Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť: - kópiu predajného dokladu (faktúry) - kópiu dokladu o zaplatení - stručný popis závady Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. Záručná doba na všetky výrobky (výnimkou vlasového tovaru) je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu. Vlasový tovar (vlasové pramene, trsy, voľné vlasy) musia byť po nadpojení starostlivo ošetrované, a to výlučne kozmetikou, ktorá je určená na predĺženie alebo zahustenie vlasov. Ak nezanedbáte starostlivosť o nadpojené vlasy, vydržia vám dlho (aj po viacerých nadpojeniach). Kedže je každý druh/ typ ľudských vlasov špecifický, kupujúci si musí zvážiť, či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný, lebo za výber výrobku nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za použitie výrobkov preberá kupujúci, preto si zapamätajte, že za vadu výrobku sa nepovažuje napr.poškodenie výrobku pri zanedbanej starostlivosti nevhodnými vlasovými prípravkami, zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie výrobku po jeho dodaní kupujúcemu. Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite, podľa typu, druhu a prevedení, s ktorou sa má každý kupujúci možnosť oboznámiť pred a pri zakúpení výrobku. Keď kupujúci zistí pri vyskúšaní výrobku (na malej časti), že mu zakúpený tovar nevyhovuje, má možnosť nepoužitý a nepoškodený tovar vrátiť do 7 dní od zakúpenia. Predávajúci hneď po obdržaní a skontrolovaní vráteného výrobku (+ doklad o zaplatení) vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu len za odpovedajúcu časť vráteného nepoužitého a nepoškodeného výrobku. Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť, alebo vrátiť. (Platí pre vlasové výrobky) Kupovaný výrobok je určený na profesionálne použitie, ktoré predpokladá znalosti s prácou so zakúpeným výrobkom. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony prevedené na výrobku, ako i za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí nejaké poškodenie, znehodnotenie, zničenie výrobku (zrejme neodborným konaním) a iné ujmy. Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnení akéhokoľvek úkonu na nich z jednoduchého dôvodu - ľudský vlas je citlivý materiál a akýkoľvek úkon ho môže narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď ... Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Možnosti platby


Pri nákupe môžete platiť viacerými jednoduchými a bezpečnými spôsobmi. Stačí si len vybrať ten, ktorý Vám najviac vyhovuje. 1. Bankový prevod Za tovar zaplatíte bankovým prevodom alebo priamym vkladom na náš účet. Po pripísaní tejto sumy na náš účet, Vám tovar ihneď odošleme. 2. Dobierka Za tovar zaplatíte pri osobnom odbere priamo doručovateľovi kuriérskej spoločnosti. 3. Hotovosť Za tovar zaplatíte osobne v našom kaderníckom salóne Salon IX. na Dolnej 47 v Banskej Bystrici. 4. Platba kartou Za tovar zaplatite kartou prostredníctvom websranky a tovar Vám možeme odslať ihneď.
Doprava


Možnosti doručenia tovaru: - Kuriér Tovar vám zašleme kuriérskou spoločnosťou alebo poštovým kuriérom. - Osobný odber Tovar si osobne vyzdvihnete v našom kaderníckom salóne Salon IX. na Dolnej 47 v Banskej Bystrici.